Privacy Policy

Privacy Policy en Statement

A & A Tours Reisadvisering hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Uiteraard willen wij u als onze klant graag goed leren kennen. Bij een bezoek aan onze reiswinkels of website, als u ons liket op Facebook, of iets bij ons boekt, onthouden we wat u nodig heeft. Wij slaan dit op in onze database en met die gegevens kunnen wij beter het zoekwerk doen naar uw favoriete bestemming en vakantie en daarbij passende aanbiedingen doen, bijvoorbeeld per mail. A & A Tours Reisadvisering houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Standaard gegevens die wij gebruiken

In het kader van onze dienstverlening: het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze verschillende facetten van dienstverlening, zoals

 • Informatieverstrekking na mondelinge toestemming, verzoek via telefoon, mail of contactformulier, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;
 • inplannen van een (vrijblijvende) afspraak,
 • uitbrengen van een offerte voor een reis, autoverhuur en/of verzekeringen,
 • boekingen en de verkoop van onze producten,
 • informatie over relevante vaccinaties
 • actie ondernemen bij calamiteiten

leggen wij persoonsgegevens vast zoals uw voorna(a)me(en), tussenvoegsel achternaam, adres, woonplaats, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit, geslacht, alsook persoonlijke (reis)voorkeuren en interesses. Bij het uitvoering geven aan een opdracht / het maken van een boeking moeten wij in het kader van de wetgeving rondom reisovereenkomsten ook specifieke gegevens vragen, zoals namen en contactgegevens van achterblijvers. Maar indien vereist ook andere persoonlijke gegevens zoals paspoortnummer en paspoortgeldigheid, of gegevens zodat u in geval van nood altijd bereikt kan worden. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht. Uw persoonsgegevens worden door A & A Tours Reisadvisering opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Uw persoonsgegevens zullen wij niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die we met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bijzondere persoonsgegevens

In bepaalde gevallen is het van belang voor de goede reisuitvoering dat u ons op de hoogte brengt van bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld noodzaak van gebruik van een rolstoel, handicap, medische gegevens als allergieën of diëten of een doktersverklaring. Deze gegevens moeten wij delen met de reisuitvoerders.

Officiële instanties

Als u een reisproduct of -dienst bij ons hebt gekocht, waaronder een vlucht of andere vorm van vervoer, vakantie of verzekering, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens buiten Nederland of de Europese Unie bekendmaken en laten verwerken door onze leveranciers om de uitvoering van onze overeenkomst met u te kunnen borgen. Wanneer u naar het buitenland reist, kan het verplicht worden gesteld (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstplaatsen) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Welke gegevens verstrekt moeten worden, kan per bestemming verschillen. Tot slot wijzen wij u erop dat de controle op de gegevensbescherming buiten de Europese Unie soms niet aan zulke strenge regels gebonden is als in ons land.

Bewaren van klantgegevens

A & A Tours Reisadvisering volgt hierbij de ANVR reisvoorwaarden en wettelijke bepalingen en bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Inzage in de opslag van de persoonsgegevens ten behoeve van gewenste correctie of verwijdering is mogelijk.

Opslag van gegevens en verstrekking van gegevens aan partners / derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de (financiële) administratie. . De gegevens staan opgeslagen in een beveiligde database.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met partijen waarmee wij wel een verwerkersovereenkomst hebben, maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Aan andere partijen zullen wij uw gegevens niet verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Verder zullen wij persoonsgegevens uitsluitend delen met derden indien u ons hier vooraf schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging

De databestanden van A & A Tours Reisadvisering zijn beveiligd opgeslagen op verschillende servers en worden uitsluitend aan anderen en / of onze partners verstrekt wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw reis of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens A & A Tours Reisadvisering van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan:
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Alleen onze geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot deze gegevens.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten omtrent uw gegevens, klachten en vragen

Wij borgen dat uw gegevens die bij ons bekend zijn, volgens de wet  “Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)’ beschermd zijn opgeslagen. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese Privacy wetgeving en de Nederlandse richtlijnen verwerkt. Vanaf 25 mei 2018 is de wet  “Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)’,  die geldt in de hele Europese Unie, van toepassing.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als A & A Tours Reisadvisering zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit door contact op te nemen met één van onze reiswinkels of door te mailen naar  klantenservice@aatours.nl of

 

Update 24 mei 2018

 

 

Reageren is niet mogelijk